Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Ξεκινά τη λειτουργία του Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α)

Με το ν. 3863, που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2010, επήλθε ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης και προσδιορισμού της αναπηρίας, με σκοπό τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της αμεροληψίας κατά την κρίση της αναπηρίας.

Ο νόμος αυτός, προβλέπει τη δημιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τη θέσπιση ενιαίου τρόπου πιστοποίησης της αναπηρίας για τους ασφαλισμένους όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην των στρατιωτικών, καθώς και για τους ανασφάλιστους.

Ο σχεδιασμός που έχει γίνει περιλαμβάνει διαδικασίες που στοχεύουν στον εξορθολογισμό των μεθόδων για την εξαγωγή επιστημονικά ορθής κρίσης με κριτήρια αντικειμενικά και αξιόπιστα.

Οι αναπηρικές συντάξεις στην Ελλάδα, που αφορούν μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, αποτελούν το 11,7% του συνόλου των συντάξεων.

Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται από το σύνολο των ποσοστών ανά περιοχή της χώρας και παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις, που ξεκινούν από το 8,5% στην περιοχή της Αθήνας και φθάνουν στο 19,8% σε περιοχές της Κρήτης, της Θράκης κ.λ.π. Το αποτέλεσμα αυτό δεν οφείλεται προφανώς μόνο στη διαφορετική νοσηρότητα των κατοίκων των διαφόρων περιοχών της χώρας.

Αρμοδιότητα του ΚΕ.Π.Α. είναι η εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.


Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. είναι:
  1. Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας
  2. Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑμεΑ
  3. Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.
Έχει δημιουργηθεί μηχανογραφικό σύστημα για την αυτοματοποίηση της ροής των ενεργειών από την κατάθεση της αίτησης του ενδιαφερομένου μέχρι τη χορήγηση της Απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής.

Όλες οι προς εξέταση περιπτώσεις, κατά τη διενέργεια του προελέγχου, ταξινομούνται με κριτήριο την κύρια νόσο ή νοσηρή κατάσταση και στη συνέχεια παραπέμπονται προς εξέταση από Τριμελή Επιτροπή γιατρών ειδικότητας σχετικής προς την αναφερόμενη νόσο ή βλάβη.

Της Επιτροπής εξαιρούνται οι γιατροί της οικείας Υγειονομικής Μονάδας, λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου εντοπιότητας.

Στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής, εκτός από το κτήριο της Πειραιώς 181, αναπτύσσονται ακόμα 11 σημεία συνεδριάσεων Υγειονομικών Επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας.

Έχουν αναπτυχθεί σημεία συνεδριάσεων Υγειονομικών Επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας σε 45 σημεία της χώρας. Οι Υγειονομικές Επιτροπές θα είναι τριμελείς και θα στελεχώνονται από γιατρούς του Ειδικού Σώματος, όπως προβλέπεται από το νόμο 2556/1997.

Οι Υγειονομικές Επιτροπές συνεδριάζουν στις Μονάδες Υγείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΕΟΠΥΥ).

Το ΚΕ.Π.Α. θα χορηγεί Αποφάσεις Υγειονομικής Επιτροπής για κάθε νόμιμη χρήση, όπου θα πιστοποιείται η πάθηση, το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η χρονική διάρκεια αυτών.

Η πιστοποίηση της αναπηρίας και η χορήγηση γνωμάτευσης από το ΚΕ.Π.Α. και η κατάργηση όλων των άλλων Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας, έχει ως συνέπεια, εκτός των άλλων, την απλούστευση των διαδικασιών και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πρόεδροι και μέλη των Α.Υ.Ε. θα ορίζονται γιατροί που έχουν εκπαιδευτεί στο Ειδικό Σώμα. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος σε υπηρεσία στο Ειδικό Σώμα γιατρός της Επιτροπής.

Η Β.Υ.Ε. θα συγκροτείται από τη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας και θα απαρτίζεται από τρεις γιατρούς, ειδικότητας συναφούς προς την εξεταζόμενη πάθηση, με μακρόχρονη εμπειρία και προϋπηρεσία ως Πρόεδροι του Ειδικού Σώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...